STUDENȚII CARE NU AU BENEFICIAT DE BURSĂ SAU CARE  AU SCHIMBAT CONTUL ȘI BANCA SĂ DEPUNĂ LA SECRETARIAT PÂNĂ ÎN DATA DE 18.11.2022  CONTUL IBAN SEMNAT ȘI ȘTAMPILAT DE LA BANCĂ
ANUNŢ
În atenția studenților

 

CONDIȚIA MINIMALĂ DE ACORDARE A BURSEI DE CĂTRE FCCA ESTE ÎNDEPLINIREA DE CĂTRE STUDENT A CRITERIILOR DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL UNIVERSITAR URMĂTOR.

PROMOVABILITATE ȘI SEMNAREA CONTRACTULUI ANUAL DE STUDII

PENTRU STUDENȚII ÎNSCRIȘI ÎN ANUL I DE STUDIU, SE VA LUA ÎN CALCUL MEDIA DE ADMITERE

 

  1. Bursele de performanță

    Se pot acorda începând cu anul al doilea de studii.

         Bursa de performanță va fi atribuită pe bază de dosar

         Dosarul trebuie să conțină:

         - Cerere în care să se specifice unul dintre  cele două cazuri

  1. A) au obținut rezultate deosebite la învățătură,respectiv au cele mai mari medii pe specializare dar nu mai puțin de media ponderată 9,00 (nouă 00%);
  2. B) au obținut performanțe științifice, adică au participat la activități extraculiculare ( conferințe , sesiuni studențești);
  3. Bursele de merit

         Pentru bursele de merit nu se depun cereri, acestea fiind repartizate pe baza criteriului academic pe programe și ani de studii, dar  nu mai puțin de media ponderată 7,00 (șapte 00%)

  1. Bursa de ajutor social

            Se acordă semestrial în baza documentelor justificative până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

         Pentru bursele de ajutor  social și cele ocazionale pentru îmbrăcăminte se acordă în baza aceleași cereri de bursă de ajutor social cu bifarea rubricii aferente.

         Pentru ambele burse se depune un singur dosar.

         - Menționăm că salarul de bază minim net la nivel național începând cu 01.01.2022 este de 1.524 lei.

        Lunile luate în calcul ca și venit la depunerea cererilor pentru bursele de ajutor socială și cele ocazionale         pentru îmbrăcăminte, acordate pentru semestrul I an universitar 2022-2023 sunt  iunie 2022, iulie 2022, august 2022

         - Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se iau în considerare veniturile provenite din burse, indiferent de bursă.

          Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului până la împlinirea vărstei de 26 de ani se realizează luând în  calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soție copil dacă este cazul .

        

DOSARUL DE BURSĂ SOCIALĂ trebuie să conțină următoarele acte:

         1-Dosar plic cu Nume Prenume, an de studiu ,specializarea

         2 -Cerere

         3-Declarație pe propria răspundere

         4- Înscrisuri care să demonstreze veniturile  salariale ale studentului, respectiv membrii familiei sale care au peste 18 ani;

          5- Adeverință ANAF pentru toți membrii familiei care au peste18 ani;

          6-Declarație notarială pentru toți membrii familiei care  au peste 18 ani referitor la  venituri

         Unde este cazul:

           - Cupoanele de pensii;

           - Cupoanele de pensii de urmaș;

           - Cupoane pensie  alimentară;

           - Cupoane de  alocații;

          - Adeverință de la primăria de care aparțin,  din care reiese venitul care se obține din agricultură (unde este cazul);

           - Adeverință de la școală sau facultate a fratelui;

          - Copii certificat / certificat de deces părinte/părinți;

          -Copii buletin;

          -Copii certificat de naștere ( la cei sub 14 ani ).

 

  1. Bursa de internship universitar cu respectarea condițiilor cuprinse în Anexa 7. din Regulamentul de acordare a burselor.

Regulamentul de acordare a burselor se poate descărca de aici, sau http://www.uoradea.ro/Burse

 sau  https://www.uoradea.ro/display15959

 

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIAT

ÎN  DEPERIOADA 01.10.2022-18.10.2022

 

                   LA PRELUAREA DOSARELOR  DOSARELE INCOMPLETE  VOR FI  RESPINSE

- Calendar burse
- Cerere bursă sociale
- Cuantumul burselor
- Declarație venituri pentru bursă socială